Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Podmioty w postępowaniu administracyjnym” – 4 kwietnia 2017 r.

Patronat_merytoryczny-__1_-page-001

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Podmioty w postępowaniu administracyjnym”, organizowaną przez Sekcję Administracji i Prawa Publicznego we współpracy z Katedrą Postępowania Administracyjnego WPiA UMCS.

Problematyka podmiotów w postępowaniu administracyjnym jest kluczowa dla procedury administracyjnej. Szeroka tematyka konferencji pozwoli na prowadzenie rozważań naukowych na wielu płaszczyznach. Przedmiotem refleksji naukowej można uczynić zagadnienia dotyczące uczestników obligatoryjnych postępowania administracyjnego. Szczególną uwagę można poświęcić wieloaspektowemu zagadnieniu uczestników na prawach strony i ich pozycji procesowej w postępowaniu administracyjnym. Rozległy obszar badawczy umożliwia także dokonanie analizy miejsca innych uczestników w postępowaniu administracyjnym.

Wydarzenie odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. tj. wtorek, o godzinie 11:30 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego http://sknp.umcs.pl/?page_id=2366 oraz nadesłanie odpowiednio zatytułowanego pliku na adres: saipp.sknp.umcs@gmail.com. Rejestracji można dokonywać do 15 marca 2017 r. do godziny 23:59. Potwierdzenie dokonania rejestracji otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Szczegółowe informacje związane wymogami dotyczącymi abstraktów znajdziecie Państwo w treści formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Długość referatu nie powinna przekraczać 10 minut. Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 zł. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym. Niezbędne do wykonania przelewu dane przekażemy Państwu w wiadomościach zwrotnych po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa w wydarzeniu.

Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 7 maja 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2017/02/Wymogi-do-publikacji.pdf

W razie jakichkolwiek  pytań prosimy o kontakt drogą mailową: saipp.sknp.umcs@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy,
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Kategorie Sekcja Administracji i Prawa Publicznego | Komentowanie nie jest możliwe

VII Zjazd Prawników-Administratywistów pt.: „Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy” – 27-28 kwietnia 2017 r.

plakat2

Szanowni Państwo,
Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, funkcjonujące przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS, ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji naukowej – VII Zjeździe Prawników-Administratywistów pt. „Administracyjnoprawny status przedsiębiorcy”. Konferencja organizowana przez SKNP UMCS pod patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2017 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Od pierwszej edycji Organizatorom przyświeca cel stworzenia szerokiego forum dyskusji, które będzie znakomitą okazją do poszerzenia naukowych horyzontów, a także propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń osób koncentrujących swoje zainteresowania na zagadnieniach prawa administracyjnego. Historia pokazuje, że idea ta spotyka się z pozytywnym odbiorem, czego efektem są kolejne edycje Zjazdu.

Zakres tematyczny

Stale rosnąca rola regulacji administracyjnoprawnej w gospodarce skutkuje istotnymi przeobrażeniami statusu prawnego przedsiębiorcy jako podmiotu publicznych praw i obowiązków. Następujące w tym zakresie zmiany stanowią zachętę do refleksji zarówno nad podstawowymi desygnatami administracyjnoprawnego statusu przedsiębiorcy, które definiują go jako uczestnika obrotu gospodarczego podlegającego władztwu administracyjnemu, jak i nad szczegółowym katalogiem składających się na ten status praw i obowiązków przedsiębiorcy względem państwa. Dążenie do identyfikacji chociażby tylko najbardziej podstawowych elementów determinujących tak rozumiany administracyjnoprawny status przedsiębiorcy, wymaga zwrócenia uwagi szereg zagadnień, w tym na:
- sposób definiowania przedsiębiorcy przez normy prawa administracyjnego;
- normatywne podstawy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
- aksjologiczne, ekonomiczne i normatywne uwarunkowania oraz zasady reglamentacji i regulacji działalności gospodarczej;
- katalog publicznoprawnych praw i obowiązków przedsiębiorcy;
- normatywne uwarunkowania udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
- wpływ prawa europejskiego na status prawny przedsiębiorcy.

Udział w konferencji

Do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konferencji zostali zaproszeni także studenci, doktoranci oraz naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich. Mamy nadzieję, że spotka się ona z szerokim zainteresowaniem tych osób, dzięki czemu Konferencja będzie spełniać wymogi niezbędne dla uznania jej za międzynarodową.

Udział w Konferencji może mieć charakter czynny oraz bierny. Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym mogą dokonywać zgłoszeń poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem (przygotowanym wg wytycznych wskazanych w załączniku nr 1) na adres mailowy: vii.zjazd@gmail.com, w terminie do dnia 19 marca 2017 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod następującym linkiem: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2311

Po zamknięciu nadsyłania zgłoszeń Organizator, we współpracy z pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji UMCS, dokona ostatecznej, merytorycznej oceny zgłoszeń nadesłanych w terminie i wybierze Referentów, których referaty najpełniej realizują cel Konferencji. Zgłoszenia nadesłane po terminie, niezawierające formularza zgłoszeniowego, bądź abstraktu, będą odrzucane, a w konsekwencji nie zostaną poddane merytorycznej ocenie. Informacja o wyborze bądź odrzuceniu zgłoszenia zostanie przekazana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail do 2 kwietnia 2017 r. Po przeprowadzeniu przez pracowników katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji selekcji nadesłanych abstraktów, zostanie opublikowany harmonogram wystąpień podczas Konferencji. Każdy Referent, który wygłosi referat podczas Konferencji otrzyma certyfikat poświadczający jego udział w Konferencji, tytuł przedstawionego referatu, miejsce i datę, zasięg wydarzenia oraz dane Organizatora.

Monografia pokonferencyjna

Organizatorzy gwarantują wydanie recenzowanej monografii naukowej, stanowiącej podsumowanie obrad Konferencji. Teksty o objętości do jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków, liczone ze spacjami), zredagowane wg wytycznych wskazanych w załączniku nr 2, należy przesyłać do 15 maja 2017 r. na adres e-mail: vii.zjazd@gmail.com. Nadesłanie tekstu do publikacji wraz z formularzem zgłoszeniowym przed 19 marca 2017 r. zwalnia z obowiązku nadesłania abstraktu.

Wszelkie pytania dotyczące VII Zjazdu Prawników-Administratywistów prosimy kierować na adres e-mail: vii.zjazd@gmail.com

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka, jak i formuła spotkania stanowić będą zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji.

Regulamin VII Zjazdu Prawników-Administratywistów oraz wymogi edytorskie dotyczące abstraktu oraz publikacji pokonferencyjne dostępne są pod adresem: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2017/01/Regulamin-VII-Zjazd.pdf

The English version is available here: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2349

La versión española está disponible aquí: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2355

Русский язык версия доступна здесь: http://sknp.umcs.pl/?page_id=2345

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Kategorie Zjazd Prawników-Administratywistów | Komentowanie nie jest możliwe

XLV Środowiskowy Konkurs Krasomówczy – 14 marca 2017 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, zaprasza do wzięcia udziału w XLV edycji Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który odbędzie się 14 marca 2017 r. na Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS w grafika-skkLublinie.

Konkurs, który jest organizowany nieprzerwanie od 1973 roku przez nasze Koło, cieszy się uznaniem i renomą w lokalnym środowisku praktyki prawniczej oraz pozwala rozwinąć przydatne w zawodzie prawnika umiejętności autoprezentacji i publicznego przemawiania. W skład Jury Konkursu wchodzą pracownicy naukowo-dydaktyczni WPiA UMCS, przedstawiciele lubelskich instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz samorządów prawniczych. Dla laureatów przewidziane są wartościowe nagrody rzeczowe i pieniężne. Uczestnicy Konkursu, jak co roku, wygłoszą mowę końcową w sprawie karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej w oparciu o przygotowane wcześniej kazusy, stworzone na podstawie rzeczywistych akt sprawy.

Do udziału w Konkursie zapraszamy studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów jednolitych magisterskich lub I rok studiów licencjackich.

Rejestracja uczestników potrwa do 25 lutego 2017 r. do godz. 23:59. Przystąpienie do Konkursu wymaga wypełnienia oraz przesłania formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie http://sknp.umcs.pl/?page_id=2275. Nadesłanie go jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przed jego złożeniem prosimy wszystkich zainteresowanych udziałem o zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu XLV Środowiskowego Konkursu Krasomówczego, który jest dostępny na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/12/Regulamin-%C5%9AKK1.pdf.

Ilość miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno tych, którzy chcą wcielić się w rolę jednej ze stron procesowych, jak i te osoby, które chcą śledzić oratorskie poczynania swoich koleżanek i kolegów. Wstęp na konkurs w charakterze słuchacza jest wolny i nie wymaga rejestracji.

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym”

ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-2-1-page-001

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym”, organizowanej przez Sekcję Prawa Cywilnego we współpracy z Katedrą Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 11:30 w Sali 110 Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i jest adresowana do studentów oraz doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.

Tematyka konferencji obejmuje problematykę rodzajów środków dowodowych oraz zasad i reguł dowodzenia przed sądem w procesie cywilnym. Dla postępowania cywilnego dowody mają niewątpliwie olbrzymie znaczenie. Kwestie z nimi związane są tematem wielu dyskusji i sporów, zwłaszcza w związku z obecnymi nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego. Celem konferencji jest z jednej strony teoretyczne spojrzenie na poszczególne zagadnienia związane z dowodami i postępowaniem dowodowym, a z drugiej strony przedstawienie praktycznych aspektów z nimi związanych.

Długość referatu nie powinna przekraczać 12 minut. Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 zł.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie http://sknp.umcs.pl/?page_id=2262 Rejestracji można dokonywać do 6 lutego 2017 roku do godziny 23:59. Informację o przyjęciu na konferencję otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zamknięcia rejestracji drogą mailową. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów.

Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane. Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w I półroczu 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 30 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/12/Wymogi-do-publikacji-SPC.pdf

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: spc.sknp.umcs@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
Studenckie Koło Naukowe Prawników

Kategorie Sekcja Prawa Cywilnego | Komentowanie nie jest możliwe

Życzenia świąteczne i noworoczne

Drodzy członkowie, byli i obecni oraz sympatycy Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku – pełen szczęścia i nadziei.

over-80-perfect-gift-ideasfor-christmas-1

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Finaliści Konkursu Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka

asias-empowerment-group-5-page-001Miło nam poinformować, że po sprawdzeniu wszystkich, 214 prac konkursowych, udało się wyłonić 5 finalistów Konkursu Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Są nimi w kolejności alfabetycznej:
-Maksym Bonarek;
-Agnieszka Krużel;
-Kamila Michalska;
-Agnieszka Struska;
-Michał Wróblewski.

Finalistom serdecznie serdecznie gratulujemy i prosimy o kontakt z Sekcją Prawa Cywilnego SKNP UMCS – spc.sknp.umcs@gmail.com

Kategorie Ogólne, Sekcja Prawa Cywilnego | Komentowanie nie jest możliwe

Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2016/2017

logo-mnisw-01Z przyjemnością informujemy, że dziewięciu studentów Wydziału Prawa i Administracji UMCS, w tym aż sześciu aktywnych członków naszego Koła zostało tegorocznymi laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Marii Baranowskiej, Izabeli Cąkale, Tomaszowi Drabowi, Jakubowi Kalinowskiemu, Aleksandrze Koniewicz oraz Arturowi Potockiemu gratulujemy wyróżnienia!

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Czasopismo „Studenckie Zeszyty Naukowe” kolejny raz otrzymało punktację MNiSW

okladka_studenckie_zeszyty

Z radością informujemy, że prowadzone przez nas czasopismo „Studenckie Zeszyty Naukowe” otrzymało ponownie 7 punktów w rankingu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i znalazło się  Części B punktowanych czasopism naukowych.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony czasopisma oraz polubienia fanpage’a Studenckich Zeszytów Naukowych na Facebooku.

Ponadto, także inne czasopisma wydawane na Wydziale Prawa i Administracji UMCS znalazły się Części B wykazu MNiSW z następującymi wynikami:
- Studia Iuridica Lublinensia – 8 pkt.;
- Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G – 7 pkt.

Pełna lista punktowanych czasopism naukowych za rok 2016 znajduje się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/najnowsza-lista-punktowanych-czasopism-na-2016-rok.html

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Rozstrzyganie sporów na gruncie prawa międzynarodowego publicznego”

poster-page-001

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Rozstrzyganie sporów na gruncie prawa międzynarodowego publicznego”, organizowanej przez Sekcję Administracji i Prawa Publicznego we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Stosunki międzynarodowe to niezwykle dynamiczny aspekt życia oraz istotny element rozwoju społeczności międzynarodowej. Dynamizm oraz postępujące zróżnicowanie relacji między podmiotami prawa stanowi dość złożone zagadnienie. Zwłaszcza w kontekście regulacji prawnych dotyczących rozstrzygania sporów wynikłych m.in.: na gruncie naruszenia założeń traktatowych czy pogwałcenia zasad norm bezwzględnie obowiązujących w porządku międzynarodowym. W tak ujętej problematyce, istotną rolę odgrywa organizacja oraz funkcjonowanie sądownictwa międzynarodowego. Głównym przedmiotem konferencji jest przybliżenie wskazanej tematyki, określenie roli orzecznictwa, jak również wskazanie praktycznych aspektów stosowania prawa międzynarodowego.

Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2017 r. tj. czwartek, o godzinie 11:30 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Konferencja adresowana jest do studentów oraz doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/12/Formularz-konf-12.01.2017.doc) oraz nadesłanie odpowiednio zatytułowanego pliku na adres: saipp.sknp.umcs@gmail.com. Rejestracji można dokonywać do 30 grudnia 2016 r. do godziny 23:59. Potwierdzenie dokonania rejestracji otrzymają Państwo w ciągu kilku dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Szczegółowe informacje związane wymogami dotyczącymi abstraktów znajdziecie Państwo w treści formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac spośród nadesłanych propozycji referatów. Zgłoszenia, które nie będą spełniały ww. wymogów, będą odrzucane.

Długość referatu nie powinna przekraczać 10 minut.
Opłata za czynny udział w konferencji wynosi 50 zł.

Informujemy jednocześnie, że podsumowaniem konferencji będzie, wydana w 2017 roku, recenzowana monografia naukowa. Teksty do niej przyjmowane będą do 10 lutego 2017 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych dostępne są na stronie: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2016/12/pokonf-saipp.pdf

Harmonogram konferencji dostępny jest pod adresem: http://sknp.umcs.pl/wp-content/uploads/2017/01/harmonogram_wersja-do-druku1.pdf

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: saipp.sknp.umcs@gmail.com .

Serdecznie zapraszamy,
Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS

Kategorie Sekcja Administracji i Prawa Publicznego | Komentowanie nie jest możliwe

Wigilia SKNP UMCS – 20 grudnia 2016 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Koła do udziału w spotkaniu wigilijnym. Odbędzie się ono we wtorek, 20 grudnia br. o 18:00 w sali 110 (WPiA UMCS).

diem

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w spotkaniu wigilijnym proszeni są o uiszczenie składki na catering w wysokości 30 zł. Składkę opłacić w siedzibie SKNP (pok. 016) w godzinach dyżurów Zarządu SKNP (informacje o godzinach dyżurów: http://sknp.umcs.pl/?page_id=10 ).

Spotkanie wigilijne to świetna okazja do rozmowy i integracji członków Koła, dlatego zachęcamy, w szczególności nowych członków, do udziału w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS

Kategorie Ogólne | Komentowanie nie jest możliwe